Židia v Považskej Bystrici

synagogaV každej obci či meste, kde bola židovská komunita, sa Židia riadili a organizovali podľa svojich nariadení.

Považská Bystrica patrila medzi ortodoxné židovské obce. Špeciálne upravené normy sa nesmeli priečiť Shulchan Aruch (kódex zhrňujúci židovské právo) a zákonom republiky. Taktiež bola materskou židovskou obcou čo znamená, že mala aj vlastnú synagógu, náboženskú školu, rabína a mäsiara. Považskobystrická židovská obec vznikla koncom 19. storočia. Z dostupných prameňov sa však predpokladá, že prví židia prišli do Považskej Bystrice v druhej polovici 17. storočia. Tieto rodiny boli väčšinou utečenci z Moravy.

V roku 1823 vznikla prvá synagóga, ktorá bola postavená na pozemku baróna Balassu. Predtým v meste fungovala iba malá modlitebňa.

Zámožný obyvateľ Rašova, Karol Grün, prispel výraznou čiastkou na stavbu novej prepychovej synagógy, ktorá bola zasvätená roku 1898. Stavbu finančne podporil aj barón Armin Popper.

5. decembra 1939 bol majetok židovskej obce v hodnote 150.000 korún a tvorila ho spomínaná synagóga a dva domy. Židia dostali taktiež svoj vlastný cintorín, za ktorý ale zaplatili nemalé peniaze.

Roku 1939 tvorili Židia 3,5% z celkového počtu obyvateľov. Po Slovákoch a Čechoch to bola 3. najväčšia skupina. Židovské náboženstvo bolo taktiež 3. najrozšírenejšie v meste po katolíckom a evanjelickom.

V Zákostolí fungovala židovská škola s dvoma učiteľmi, ktorú dostala židovská obec v roku 1870. Neskôr sa počet tried vyšplhal až na číslo 5. V škole sídlil aj telovýchovný spolok Makabi pre židovské obyvateľstvo. Spolok bol rozpustený roku 1938 na nariadenie slovenskej vlády, ktorá zrušila TJ po celom Slovensku. Židia boli aktívni aj v politickom živote a cez svoju stranu Židovská strana sa vždy dostávali do zastupiteľstva. Mali svoje vlastné bohoslužby, stretávali sa vo svojich príbytkoch a organizovali spoločné výlety.

Židia boli významní aj v hospodárskej oblasti. Zastávali významné pozície v priemysle a obchode a slobodných povolaniach (lekári, právnici, …). Medzi prvé židovské podniky v Považskej Bystrici patrili Výrobňa fúrikov, Likérka Ľudovíta Knöpfelmachera, Mliekáreň Benjamína Singera a Parná tehelňa Pavla Grüna. V tomto čase bolo v meste 93 obchodov, z toho 80 bolo súkromných a ¼ vlastnili Židia.

Pri sčítaní obyvateľov v roku 1930 sa väčšina židov hlásila k národnosti československej a nie židovskej. Židia tvorili iba 5% z celkového počtu obyvateľov, mali však významnú časť na ekonomických aktivitách v meste. V 20. rokoch vlastnili 12 obchodov so zmiešaným tovarom, 3 s textilom, 2 s koženým tovarom, 3 pohostinstvá, 3 pekárne, 3 zastupiteľstvá, 2 mäsiarstva a asi 10 remeselníckych dielní. Taktiež tu pôsobili aj 3 židovskí lekári, 3 advokáti a niekoľko inžinierov a úradníkov. Majiteľom elektrárne bol taktiež židovský občan – Eugen Fuchs.

V medzivojnovom období

Rapídnejší odpor voči židovskému obyvateľstvu priniesol však až vznik prvého štátu a silná protižidovská propaganda.

Výkonný výbor HSĽS vydal 6. novembra 1938 manifest vyhlasujúci autonómiu Slovenska. HSĽS taktiež prebrala moc a „chcela riešiť židovskú otázku ako jeden z najdôležitejších problémov Slovenska“.

Prv bolo spolunažívanie židovského obyvateľstva s obyvateľstvom majoritným nie ideálne, ale pomerne pokojné. Vyskytovali sa však aj slovné útoky k tejto časti obyvateľstva. Napríklad pri požiari pálenice pána Wilhelma, kedy výrastkovia kričali, že židov treba zastreliť, alebo miestni, ktorí sa vyjadrovali, že žid, u ktorého vznikne oheň, má byť zabitý a sám do ohňa hodený. Konflikty sa však vždy vyriešili k spokojnosti oboch strán.

Po 14. marci 1939 vzrástla protižidovská propaganda. V máji bola celá Považská Bystrica posiata letákmi a plagátmi  – „Kto podporuje žida, je zradcom národa.“ ; „Našou povinnosťou je nenakupovať u Žida ani za halier.“.

V meste začali vzrastať slovné útoky členov HG. Ľudáci, ako ich ľudia prezývali, sa usídlili v Sokolovni, ktorú premenovali na Hlinkov dom.

V máji boli povybíjané všetky okná na synagóge, 4. novembra 1941 vtrhli do synagógy členovia HG a úplne ju spustošili. Značné škody boli aj na židovskej škole. Fyzické útoky v meste neboli zaznamenané. Priamy útok na Žida sa odohral v Pružine a aktérmi boli dokonca ženy. 5. júla 1939 sa v obci konali oslavy zahraničných Slovákov. Približne 70 žien sa zhromaždilo pred domom pána Špitza a porozbíjali mu kameňmi okná. Poškodená bola aj strecha. Potom z domu násilne vytiahli židovskú slúžku a naťahovali ju medzi sebou. Robili veľký hluk a kričali – „Dotiaľ ti to budeme robiť, pokiaľ sa neodsťahuješ ty židák smradľavý!“. Pán Špitz bol nenávidený pre svoje sebectvo. Dav nikto neukľudňoval a tento incident nebol ani nikdy vyšetrovaný a potrestaný.

Protižidovské opatrenia

Medzi prvé protižidovské opatrenia v meste bolo odstavenie Židov z verejného života. Dvom židovským advokátom a trom lekárom bola pozastavená prax. To sa udialo aj napriek tomu, že Považská mala o vzdelaných lekárov núdzu.

nutene_prace

Nútené práce

Židom sa určila pracovná povinnosť, ktorá bola stanovená na 60 dní. Väčšina židov sa z tejto povinnosti vykúpila za cenu 500 Sk na 30 dní. Vykúpenie zo všetkých 60 dní stálo 25.000 Sk. Túto sumu si však nikto v meste nemohol dovoliť zaplatiť.

Židia pracovali za stravné 12 Sk na 8 hodín. Toto finančné ohodnotenie bolo prinízke aj pre jedinca, nie to pre celú rodinu. Najčastejšie boli využívaní na opravy ciest či regulácie potokov, počas zimy na upratovanie mesta a odhŕňanie snehu.

V roku 1940 sa stále rozprávalo, že „Židia sa stále schádzajú vo svojich bytoch a domoch, diskutujú o aktuálnej situácii a na verejnosti sa neustále chovajú povýšene.“ V auguste toho istého roku sa už začali kontrolovať nie len židovské rodiny, ale aj im spriaznení Považskobystričania. Tým sa vystupňovala atmosféra strachu a udavačstva.

Židom v PB sa zakazovalo:

– Vstup do parku pred Štefánikovým pomníkom
– Vstup na verejné kúpaliská
– Verejné prechádzky a debaty na ulici, ceste a iných verejných priestranstvách
– Vysedávanie na laviciach Štúrovej uliceHlinkovho námestia.

Taktiež mali zakázaný vstup do kaviarní a bol im vymedzený čas, počas ktorého môžu nakupovať na trhu a v potravinách.

Po týchto opatreniach, prišla ďalšia rana. Vyšlo nariadenie, podľa ktorého museli Židia vyprázdniť do 1. apríla byty na Hlinkovom námestí. Od 5. júla nadobudol platnosť celkový zákaz bývania na uliciach Ľ. Štúra, Štefánikovej Hitlerovej (pod lipami).

5. septembra potom museli majitelia začať označovať svoje podniky tabuľkami „Židovský obchod“, „Židovský podnik“. Neuposlúchnutie sa trestalo finančnou pokutou a dokonca aj väzením. Židovskou hviezdou museli byť taktiež označené inzeráty v novinách od tejto menšiny, osoby ju museli nosiť pripnutú na odeve a taktiež ňou museli byť označené dvere domácností. Toto nariadenie sa netýkalo iba Židov v štátnej správe, ich rodín, Židov s pracovným povolením, pokrstených pred 10. septembrom 1941 a tých, čo mali nežidovskú manželku, alebo manžela.

Ďalším krokom bol prechod majetku pod nútenú správu. Správcami židovského majetku sa stali väčšinou ľudia, blízky HG. Obyvatelia domov tak museli svoje príbytky opustiť. Samozrejme o náhradné ubytovanie sa štát nepostaral a o postihnutých Židov sa zväčša postarali ich priatelia a blízky.

Deportácie

28. februára 1942 prebiehala v Považskej Bystrici prezentácia židovského obyvateľstva, ktorá posudzovala ich práceschopnosť. Tých potom presúvali do pracovných táborov v Seredi, Novákoch a Vyhniach, kde bola ako taká možnosť na prežitie do konca vojny.

Ostatní putovali do sústreďovacích táborov v bratislavskej Patrónke, Seredi, Žiline a Poprade odkiaľ bola ďalšia zastávka koncentračný tábor.

Židia dostali 1 hodinu na nachystanie pred deportáciou. Bolo im ponechaných iba 50 korún na stravné, ostatné veci a cennosti im boli odobraté. Dezertéri, ktorí sa nedostavili na prezentáciu putovali do pracovného tábora v Novákoch, čo je tak trochu paradox, keďže tam mali najväčšiu šancu prežiť.

Prvý transport odišiel z Považskej Bystrice do Žiliny dňa 25. marca 1942. Zákon o vysťahovaní Židov obsahoval na vyžiadanie prezidenta Tisa aj prezidentské a ministerské výnimky, na základe ktorých sa podarilo zachrániť tisíce Židov. Držiteľmi týchto výnimiek boli v Považskej Bystrici K. Wilhelm, V. Grüber, H. Grün, A. Albrecht, J. Zlatner, E. Büchlerová a A. Frankelová. Piati obyvatelia boli označení ako hospodársky dôležití. Boli to R. Donáth, V. Orován, L. Veller, I. Silbert a E. Tochten. Pod transporty nespadali ani pokrstení Židia. Boli to– Ľ. Truchlík, M. Janičková a H. Knöpfelmacher.

Začiatkom apríla 1942 boli v meste nasadené nočné hliadky, ktoré mali zabrániť presunu židovského majetku.
Koncom mája 1942 okres Považská Bystrica hlásil, že u nich už židovská otázka nejestvuje, „pretože všetci Židia – až na nepatrné výnimky – sú už vyvezení“.
Koncom júna bola matrika židovskej náboženskej obce z Považskej Bystrice nadobro uložená na notárskom úrade.

Od februára do júla 1942 bolo v meste 22 žiadostí o udelenie prezidentských výnimiek, z ktorých bolo vyhovených siedmim žiadostiam.

V roku 1944 prebiehal opäť súpis Židovského obyvateľstva. V Považskej Bystrici v tom čase žilo už iba 17 Židov. Z príkazu prezídia Župného úradu v Trenčíne zo dňa 29. septembra 1944 sa zakazovalo na celom obvode okresu PB ukrývať Židov, alebo im pomáhať. Porušenie sa trestalo smrťou.
V „záverečnej fáze“ sa Nemci snažili zlikvidovať už každého Židovského občana a nereagovali ani na prezidentské výnimky, či na prezidenta J. Tisa, dôkazom čoho bolo aj odtransportovanie okolo 400 Židov s pasom USA z územia Slovenského štátu. V tomto čase prebiehali kontroly ukrytých Židov po celom Slovensku a 8. septembra 1944 bolo do Ilavy z Trnavy, Trenčína, Piešťan a Považskej Bystrice odvlečených dohromady 230 Židov, ktorí boli bez zoznamu naložení a odtransportovaní.

Na konci vojny ostalo v Považskej Bystrici iba 8 Židov. Po vojne sa ich tu usadilo 27, no židovská obec už nebola nikdy obnovená. Neskôr bola predaná aj samotná synagóga za 400.000 korún a prestavaná na obchodný dom Považan.

TJ – Telovýchovná jednota
HSĽS – Hlinkova slovenská ľudová strana
HG – Hlinkova garda

Dokumenty:

Považskobystričania, ktorí dostali výnimku

Arizácia v Považskej Bystrici

Likvidácia židovských podnikov v Považskej Bystrici

 

Info k zoznamu:

Tento zoznam vychádza po väčšine z dokumentov poskytnutých pozostalými či z dokumentov z deportácií, niektoré údaje sa preto môžu mierne líšiť.
Prázdne políčka v kolónke „Miesto transportu“ vyjadrujú, že nám nie sú dostupné záznamy, kde sa daný človek dostal. Uvedené sú posledné dostupné záznamy osôb.
Zoznam obsahuje mená židov, ktorí mali v období 2. sv. vojny v Považskej Bystrici zapísané trvalé bydlisko.
Zoznam berte ako pamiatku na tých, ktorí sa už po vojne medzi nás nikdy nevrátili.

PriezviskoMenoNarodenieRodičiaVekRodinný stavManžel/kaPovolanieÚmrtieMiesto transportuZdroj 
BertholdScheibner7. 7. 1898, Považská Bystrica4328.5.1942AuschwitzDeportačný list
BlühArtur1905, Považská Bystrica381943AuschwitzPage of Testimony
BlühArtur5. 11. 1898, Považská Bystrica43ženatýStafanie4.9.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 27765/1942
BlühBožena1913, Považská BystricaVilhelm a ?29slobodný1942Page of Testimony
BlühEmmerich1912, Považská Bystrica301942AuschwitzPage of Testimony
BlühGeza12. 11. 1878, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
BlühImrich1911, Považská Bystrica?ženatýZita?Page of Testimony
Blüh (rod. Mohr)Kornelia1890, Trenčín52vydatáWiliam1942Page of Testimony
BlühMargit15. 9. 1896, Považská BystricaJúlius a Anna45vydatá?23.8.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 24176/1942
BlühMóric5. 6. 1868, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
BlühNelly1895, Trenčín48vydatá1943AuschwitzPage of Testimony
BlühRozana1918, Považská Bystrica24Živnosť – Sedlárka1942AuschwitzPage of Testimony
BlühViliam20. 7. 1880, Považská Bystrica62ženatýKornéliaŽivnosť – Výroba bryndze6.5.1942AuschwitzDeportačný list
BlühVilmas1885, Považská Bystrica58ženatý?1943AuschwitzPage of Testimony
BlühVojtech?Imrich a Zita4?Page of Testimony
Blüh (rod. Leimd?rfer)Zita1913-1914, Považská BystricaMoritz a Rudolfina28vydatáImroŽivnosť – Cukráreň?-Page of Testimony
BlühováTerézia14. 10. 1898, Považská BystricaMoritz a Sophie4326.8.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 25236/1942
BratmannAlexander22. 10. 1899, Považská BystricaJúlius a Rudolfína4225.7.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 16504/1942
BratmannArtur1885, Považská BystricaYaakov a ?60ženatýErnaAgronóm1945Page of Testimony
Bratmann (rod. Tzwillinger)Erna1895, SlavnicaLev a Berta50vydatáArturŽena v domácnosti1945Page of Testimony
BratmannMarta1922, Považská BystricaArtur a Erna20slobodnáŠtudentka1942AuschwitzPage of Testimony
DonathFerdinand30. 1. 1902, Považská Bystrica4025.7.1942MajdanekZoznam prenasledovaných osôb
Eizdorfer (rod. Salpeter)Josephine8. 1. 1940, Lukawic, RumunskoIsrael a Rivka32vydatá?-1942Koncentračný táborPage of Testimony
FeldmannAnna11. 2. 1892, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
FischmannAlbert8. 8. 1890, Považská BystricaKarol a Netti52slobodný-Obchodník25.4.1942AuschwitzDeportačný list
Fischmann (rod. Biell)Aurélia26. 3. 1901, VarínFerdinand a Berta41vydatá?1942Page of Testimony
FischmannDezider26. 6. 1887, Považská BystricaKarol a Netti55slobodný-Účtovník29.4.1942AuschwitzDeportačný list
FischmannImrich9. 2. 1937, Považská BystricaJozef a Aurélia5slobodný1942SobiborDeportačný list
FischmannJosef27. 3. 1883?, Považská BystricaKarol a Netti58ženatýAureliaŽivnosť – Obchod so zmiešaným tovarom1942SobiborDeportačný list
FranklAlexander16. 12. 1910, Považská Bystrica3229.8.1942MajdanekZoznam prenasledovaných osôb
FranklAnna20. 5. 1892, Považská BystricaJakub a Katarína509.6.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 10326/1942
FuchsEugen1885, HlohovecJakub a Charlotte58ženatýSereneŽivnosť – Prevádzka elektrárne1943Koncentračný táborPage of Testimony
FuchsSerene1893, Maďarsko50vydatáEugenŽivnosť – krajčírstvo pre ženy1943Koncentračný táborPage of Testimony
GoldbergerMargita26. 5. 1905, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
GoldsteinHelena1. 12. 1898, Považská Bystrica434.9.1942AuschwitzDeportačný list
GrunbaumArtur1900, Považská Bystrica42ženatýYuliaPredajca el. zariadenia1942Page of Testimony
GrunfeldLeopold1984, Považská Bystrica48ženatýPredavač?Page of Testimony
GrünHelena12. 5. 1911, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
GrünHelene13. 11. 1911, Orlova, CZ???Zoznam prenasledovaných osôb
GrünPeter23. 4. 1935, Považská Bystrica7 – 10?SobiborDeportačný list
GrünPaul20. 6. 1902, Považská Teplá???Zoznam prenasledovaných osôb
GrünblattAdolf1908, Považská Bystrica??LublinZoznam prenasledovaných osôb
GrünblattLeo23. 12. 1910, Považská Bystrica32Živnosť – Papierníctvo9.8.1942MajdanekDeportačný list
GrünfeldEtela1902, Žilina40vydatáŽena v domácnosti?Page of Testimony
HelerJán13. 8. 1913, Považská BystricaHerman a Gizela28ženatýElisabethLekár14.5.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 7551/1942
HelerJanko1939, Považská BystricaLadislav a Roza41943Page of Testimony
HertzEmil17. 6. 1922, Považská BystricaHugo a Elizabeth2011.7.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 14739/1942
HerzLadislav18. 1. 1927, Považská BystricaOtto a Terézia1530.6.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 13377/1942
HerzRichard7. 7. 1928, Považská Bystrica14-16?SobiborDeportačný list
Dr. HoffmannAlexander21. 1. 1882, Považská Bystrica60ženatýCharlota9.5.1942Deportačný list
HoffmannAlica11. 8. 1919, Považská BystricaAleksander a Sara231942Page of Testimony
Hoffmann (rod. Fischmann)Šarlota7. 3. 1897, Považská BystricaKarol a Netti45vydatáAlexander22.9.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 32300/1942
HochfelderEtela6. 5. 1899, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
HochfelderRozália13. 10. 1934, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
HochfelderSalamon1900, Považská Bystrica??LublinZoznam prenasledovaných osôb
IvanovskýTibor1917, Považská Bystrica??LublinZoznam prenasledovaných osôb
KáčerEugen31. 1. 1890, Považská Bystrica52ženatýKamilla2.5.1942AuschwitzDeportačný list
KahanCharlotta1889, Považská Bystrica?Podnikateľka?NaleczowDeportačný list
KahanRegina1857, Považská Bystrica?Podnikateľka?NaleczowDeportačný list
KalischZoltan1927, Považská Bystrica?Študent?NaleczowDeportačný list
KleinViliam29. 8. 1901, Považská BystricaIgnác a Hedviga43ženatýMajiteľ hotela1944Nováky (Tábor)Page of Testimony
Knöpfelmacher (rod. Riesz)Bella1888, Mariková54vydatáMoricV továrni na alkohol1942Koncentračný táborPage of Testimony
KnöpfelmacherJanko17. 2. 1939, Považská BystricaHugo a Valika31942AuschwitzPage of Testimony
KnöpfelmacherHugo1912, Považská BystricaMoric a Bella29ženatýValikaŽivnosť – Elektrikár; Autopotreby1941MajdanekPage of Testimony
KnöpfelmacherIda17. 2. 1939, Považská Bystrica3?SobiborDeportačný list
KnöpfelmacherJán?Hugo a Valika3 – 5?Page of Testimony
KnöpfelmacherLojush1892, Považská Bystrica52ženatýMargitObchodník1944Page of Testimony
Knöpfelmacher (rod. Haas)Margit1894, Harisof, Karpatská rusMax a Yermiyahu50vydatáLojushŽena v domácnosti1944Page of Testimony
Knöpfelmacher (rod. Haas)Valika25.02.1910, ?Bernard a Ana32vydatáHugoŽena v domácnosti1942AuschwitzPage of Testimony
KnöpfelmacherChawa1922, Považská BystricaLaiosh a Margareta20slobodnáKrajčírka1942AuschwitzPage of Testimony
Knöpfelmacher (rod. Mermorshtein)Fany1882, Hrozenkov60vydatáMoritzŽena v domácnosti1942Page of Testimony
KohnGizela24. 12. 1889, Trnové??Zoznam prenasledovaných osôb
KörpnerBerta22. 9. 1885, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
LaszloGejza1. 10. 1878, Považská Bystrica63?AuschwitzDeportačný list
Dr. LászlóGéza1891, Považská BystricaHerman a Yehudit53ženatýErnaPrávnik1942Page of Testimony
LazarJulius1904, Považská Bystrica?Knihovník?AuschwitzDeportačný list
LustigGréta1923, Považská BystricaShmuel a Rakel?slobodná?AuschwitzPage of Testimony
Lustig (rod. Klein)Rosa1887, RadvaniceKalman a Miriam4531.10.1942AuschwitzPage of Testimony
MahrerArmin8. 4. 1896, Považská Bystrica4611.6.1942AuschwitzDeportačný list
MahrerEmil1914, Považská Bystrica??LublinZoznam prenasledovaných osôb
MesingerLadislav1922, Považská Bystrica??LublinZoznam prenasledovaných osôb
MesingerTibor22. 12. 1923, Považská Bystrica1916.8.1942MajdanekZoznam prenasledovaných osôb
NeufeldEugen18. 4. 1900, Považská BystricaHeinrich a Hermína42ženatýAntonie29.7.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 17108/1942
OrovanArmin10. 12. 1906?, Považská BystricaMarek a Katarína36ženatýGizelaŽivnosť – Sklad plodín14.1.1943AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 2110/1942
OrovanEtela4. 4. 1896, Považská Bystrica??Nováky (Tábor)Zoznam prenasledovaných osôb
OrovanGizela11. 9. 1914, Považská Bystrica??Nováky (Tábor)Zoznam prenasledovaných osôb
OrovanMarek17. 6. 1879, Považská Bystrica60ženatýEtelŽivnosť – Zámočníctvo1942TreblinkaPage of Testimony
OrovanTomáš16. 12. 1937, Považská Bystrica5 – 8?Nováky (Tábor)Zoznam prenasledovaných osôb
PolitzerEugen1. 6. 1895, Považská BystricaDávid a Anna47ženatýStefanie7.7.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 14112/1942
PolitzerováFany15. 9. 1858, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
PresserGejza28. 4. 1896, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
PresserGeza1863, Považská Bystrica??AuschwitzDeportačný list
ReicherBerta18. 6. 1876, Považská Bystrica66vydatá1942AuschwitzDeportačný list
Ries (rod. Politzer)IdaPovažská Bystrica65vdovaŽena v domácnosti?Page of Testimony
Rosenhahn (rod. Levinger)Katerina1912, Dunajská StredaMikhael a Tereza31vydatáMikloshŽena v domácnosti1943AuschwitzPage of Testimony
RosenzweigGeza21. 11. 1893, Považská BystricaIsak a Fanny49ženatýHilde15.2.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 7590/1943
ScheibnerBerthold7. 7. 1898, Považská BystricaFilip a Hedviga4328.5.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 9255/1942
SchlesingerŠtefánia2. 10. 1833, Považská BystricaJúlius a Anna43vydatáBertholdŽena v domácnosti1.6.1942AuschwitzPage of Testimony
SchwarzSalomon27.03.1884, Považská BystricaMoritz a Roza5826.4.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 5870/1942
SchwefelSara1914, Považská BystricaMoritz a Roza?slobodná?AuschwitzPage of Testimony
SingerKarol11. 10. 1920, Považská BystricaMoritz a Erna2124.6.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 12482/1942
SpitzerIzidor22. 3. 1880, Raková??Zoznam prenasledovaných osôb
StahlTeresa1888, Považská Bystrica55vydatá?1943AuschwitzPage of Testimony
StahlVladislav1922, Považská Bystrica201942AuschwitzPage of Testimony
StahlWladislaus21. 11. 1917, Považská Bystrica2419.6.1942AuschwitzDeportačný list
SteinerJuraj25. 5. 1912, Považská Bystrica??FlössenburgZoznam Flössenburgských väzňov
SteinerKity7. 6. 1939, Považská Bystrica3 – 5?SobiborDeportačný list
SteinerMargita12. 9. 1900, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
SternAlica16. 4. 1902, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
SternElla1919, Považská Bystrica??Page of Testimony
SternOtto23. 11. 1916, Považská BystricaMoritz a Irma2524.7.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 16320/1942
SzantoAlexander2. 8. 1893, Považská Bystrica??AuschwitzDeportačný list
SzekeresLadislav12. 5. 1906, Považská Bystrica?Sep 1942MajdanekZoznam prenasledovaných osôb
TreuhaftArpád15. 3. 1912, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
TreuhaftErvin17. 3. 1940, Považská Bystrica2 – 5?SobiborDeportačný list
UlmanLadislav191032ženatýEdithDoktor1942Page of Testimony
Ulman (rod. Hruschka)Edith1915Samuel a Josefina27vydatáLadislavŽena v domácnosti1942Page of Testimony
VajdaTibor2. 2. 1901, Považská Bystrica4116.9.1942SobiborZoznam prenasledovaných osôb
VajdaTibor1904, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
VamošLadislav17. 1. 1914, Považská Bystrica2825.6.1942MajdanekZoznam prenasledovaných osôb
VenetianerValeria23. 8. 1899, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
WaldapfelEmanuel30. 12. 1880, Považská BystricaJúlius a Fanny62ženatýRegina1942Page of Testimony
WaldapfelKalman17. 2. 1884, Považská BystricaJúlius a Fanny58ženatýNelly16.5.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 7769/1942
Waldapfel (rod. Marmorstein-Neubauer)Nelly19. 4. 189052vydatáKalmanmáj 1942AuschwitzPage of Testimony
WaldapfelOlga31. 5. 1906, Považská BystricaHermann a Sidónia3616.8.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 20964/1942
Waldapfel (rod. Herz)Regina7. 3. 1898, MarikováGabriel a Berta44vydatáEmanuelŽena v domácnosti1942Page of Testimony
WeinbergerLaura7. 11. 1900, Považská BystricaIgnác a Nina41vydatáJúlius26.5.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 8608/1942
WeinerováLeona20. 5. 1904, Považská BystricaMax a Laura3831.5.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 9450/1942
WeinerLaura1. 9. 1880, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
WeinerMax11. 8. 1873, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
Weiss (rod. Avraham)Dora1900, BratislavaShmuel a Rakel43vydatáLioŽena v domácnosti1943Page of Testimony
WeissEmil12. 4. 1933, Považská Bystrica9 – 12?SobiborDeportačný list
Weiss (Fuchsová)Ernestina22. 9. 1872, Považská Bystrica??Cholm / Naleczow ?Deportačný list
WeissIgnác7. 5. 1899, Považská BystricaFélix a Jeanette4326.6.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 12967/1942
WeissIrma22. 2. 1902, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
WeissJanetta8. 12. 1869, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
WeissJozefBratislavaLeo a Dora13?Page of Testimony
WeissJulius8. 11. 1890, Považská BystricaKarol a Netti51Živnosť – Zmiešaný tovar; sklo a porcelán25.5.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 8690/1942
WeissLeo29. 8. 1902, Bratislava?ženatýDoraTajomník židovskej komunity?AuschwitzPage of Testimony
WeissMosheBratislavaLeo a Dora11?Page of Testimony
WeissShmuelBratislavaLeo a Dora14?Page of Testimony
WeissYaakovBratislavaLeo a Dora8?Page of Testimony
WertheimerMargita14. 3. 1916, Považská Bystrica?Žena v domácnosti?DeblinDeportačný list
WertheimerTerezia1. 7. 1886, Považská Bystrica558.5.194AuschwitzDeportačný list
Dr. WilhelmAda1900, Považská Bystrica?Pediatrička?Page of Testimony
WilhelmAdolf19. 5. 1890, Považská BystricaIgnác a Lina51ženatýFranziskaŽivnosť – Povozník14.5.1942AuschwitzList žid. zabitých v Auschwitzi
WilhelmErnest14. 7. 1909, Považská Bystrica34-35slobodný1944Auschwitz
WilhelmTibor23. 7. 1912, Považská Bystrica??BraunschweigZoznam prenasledovaných osôb
WilhelmováLina21. 12. 1869, Považská Bystrica??SobiborDeportačný list
ZieglerSamuel1884, Považská Bystrica??LublinZoznam prenasledovaných osôb
ZilováEleonóra1866, Považská Bystrica??AuschwitzDeportačný list
Zlattner (rod. Frankl)Anna8. 12. 1879, Považská BystricaJozef a Adela63vydatáJozefŽena v domácnosti7.12.1942AuschwitzPage of Testimony
ZlattnerEdithPovažská Bystrica21Úradníčka?Page of Testimony
ZlattnerEugen25. 8. 1922, Považská BystricaJozef a Anna20slobodný-Študent25.7.1942Auschwitz – BirkenauList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 16740/1942
ZlattnerJozef14. 6. 1878, Rad?stkaLeopold a Rozália64ženatýAnnaŽivnostník1942AuschwitzPage of Testimony
ZlattnerLadislav17. 2. 1916, RadôstkaJozef a Anna27slobodný-Študent31.5.1944MajdanekPage of Testimony
ZlattnerMóric29. 9. 1883, Považská BystricaLeopold a Hermína5821.5.1942AuschwitzList žid. zabitých v AuschwitziČíslo dokumentu: 8268/1942
ZlattnerTeodor2. 7. 1912, RadôstkaJozef a Anna32slobodný-29.3.1944MajdanekPage of Testimony
ZugOskar1908, Považská Bystrica??LublinZoznam prenasledovaných osôb
ZwillingerováBerta6. 11. 1866, Považská Bystrica??AuschwitzDeportačný list
Wilhelm-Klein (rod. Waldapfel)Frieda27. 5. 1986Július a Fanny57-58vdova1944Auschwitz

Zdroje článku:
1.) ŠA TN, archív PB, OÚ I, Diplomová práca: Židia v Považskej Bystrici v rokoch 1939-1945, Marián Ragula
2.) SNM – Múzeum židovskej kultúry: Encyklopédia židovských náboženských obcí, r. 2009, ISBN 9788080602208, s 153-156
3.) M. Belás: Židia v Považskej Bystrici, ISBN 978-80-972114-6-2, 144 s.
4.) Yad Vashem archív 

podpor_nas_web