Kompy na Váhu

/

/

8
min. čítania
660 x prečítané

V časoch, keď ešte neboli cez rieku Váh v okolitých obciach vybudované mosty, zabezpečovali prepravu cez rieku kompy. Boli to kompy Milochov, Orlové a Považské Podhradie. Prevádzka kômp bola nákladná, preto sa za prevoz platilo prievozné. To sa v časoch povodní zvyšovalo.

Kompa Orlové

Kompa Orlové bola najstaršou kompou a v prevádzke bola na orlovskom veľkostatku. Postavená bola zamestnancami Jozefa Lorda, ktorý dal v Orlovom postaviť pílu na parný pohon. Bol taktiež majiteľom pozemkov pod orlovským veľkostatkom, ktorú získal od rodiny Balašovcov v druhej polovici 19. storočia.
Dopravu kompou využívali aj bežní ľudia, ktorí sa potrebovali prepraviť na druhú stranu Váhu, do Považskej Bystrice. Obyvatelia Orlového za prievoz neplatili, museli ale pomáhať pri jej rozoberaní v prípade nebezpečenstva povodne, alebo zamŕzania rieky Váh.

Poplatky za prievoz vyberal prievozník a keďže sa prievoz kompou vykonával niekedy aj v noci, bol pre prievozníka na orlovskej strane postavený malý drevený domček. V Orlovom boli prievozníci väčšinou Kalivodovci, ktorých toto zamestnanie živilo až do roku 1935, kedy bol postavený ponad Váh most Milana Rastislava Štefánika.

Kompa premávala denne od 21. marca do 1. októbra, v lete v čase od 5:00 hod. do 22:00 hod. a v zime od 6:00 hod. do 21:00 hod.

Konštrukcia kompy

Konštrukcia kompy bola uložená na dvoch 14 m dlhých člnoch. Šírka člna bola 2,55 ma hĺbka 0,65 m. Člny spájala nosná konštrukcia. Krížom cez člny bolo upevnených 9 trámov, po okrajoch boli osadené dva trámy. Stredový trám bol hrubý 22 cm, krajné 18 až 20 cm. Ostatné 14 až 15 cm. Úžitková plocha kompy bola 7,35 x 8,65 m, teda 63,57 m2. Kompa bola vybavená 1 m vysokým zábradlím a 10 x 12 cm hrubými stĺpikmi. Počas jazdy bola kompa kvôli bezpečnosti uzavretá rampou.

Mostíky (prístavištia) boli vyrobené podľa potreby ľavého a pravého brehu Váhu.  Podľa stavu vody ich bolo možné posunúť na breh, alebo do vody.

Na pravej strane Váhu v blízkosti rumpálu bola postavená murovaná prievozná búdka, v ktorej bola jedna miestnosť s rozmermi 4,10 × 3,10 m vybavená pieckou na kúrenie.

Poplatky za prievoz

Poplatky na všetkých troch kompách boli pevne stanovené na základe požiadavky náčelníka Okresného úradu v Považskej Bystrici. Vyriešil sa tak konečne dlhotrvajúci problém, pri ktorom dochádzalo k rôznym nedorozumeniam pri platbách a tak aj ku viacerým konfliktom. O jednom z týchto konfliktov ste sa mohli dočítať aj v našom článku „Zo súdnych spisov“.

V prípade povodní sa na Orlovskej kompe poplatky zvýšili o 50 %. Oslobodení od poplatkov boli úradníci, žandári či poštári, pokiaľ prevoz kompou súvisel s ich pracovnou činnosťou.

Základné poplatky za prevoz kompou boli:

1. Prevoz jednej osoby 10 halierov
2. Prevoz jednej osoby s batožinou 16 halierov
3. Prevoz ovce, ošípanej alebo kozy 10 halierov
4. Prevoz malého rožného dobytka (1ks) 20 halierov
5. Prevoz ťažkého rožného dobytka 30 halierov
6. Prevoz koňa (1 ks) bez záprahu 40 halierov
7. Prevoz koňa (1 ks) s ľahko naloženým záprahom 80 halierov
8. Prevoz naloženého záprahu s jedným koňom 1.50 koruny
9. Prevoz naloženého záprahu s dvomi koňmi 2.00 koruny

Kompa po vojne

Po 2. svetovej vojne ustupujúca nemecká armáda vyhodila most M. R. Štefánika do vzduchu, aby tak znemožnila pohyb a dôležité spojenie civilného obyvateľstva ako aj armády. Stalo sa tak 30. apríla 1945 ráno o 7.00 hod.

V snahe čo najrýchlejšie obnoviť spojenie ľavého a pravého brehu rieky Váh sa rozhodol Miestny národný výbor obnoviť zatiaľ iba osobnú prepravu pomocou 12 metrov dlhého člna. Tento provizórny stav trval približne 3 mesiace. Všetky náklady spojené s prevádzkou znášal MNV Orlové.

Situácia však bola vážna, pretože ostala odrezaná aj nákladná doprava, ktorá blokovala ďalší vývoj v obciach a výrobu v závodoch. Preto sa obec Orlové rozhodla o obnovenie dopravy pomocou kompy, ktorá tu premávala do roku 1935. Za prístavné miesto bolo určené rovnaké miesto ako pred rokom 1935. Kompa bola opäť spustená do prevádzky 15. júla 1945.

Kompa Milochov

Prevádzka kompy Milochov bola povolená v júli 1895 na dobu 50 rokov. Kompa slúžila výlučne obyvateľom obce Milochov, ktorí prišli o cestu pri záplavávch.

Konštrukcia kompy

Spodnú časť kompy tvorili dva člny dlhé 13 metrov, široké 1,80 m, hlboké 0,70 m a 5 cm hrubé dosky z červeného smreka. Trám a konštrukcia mali pripevnené dlhé oceľové lano. Na vrchnej časti bolo zábradlie zo smrekového dreva a stĺpikov z dubového dreva. Súčasťou kompy bol aj záchranný čln. Ku kompe viedol mostík o dĺžke 4 m a šírke 3,5 m, ktorý mohol byť zaťažený max. 60 ľuďmi, alebo 20 zvieratami, prípadne 2 vozmi.

Poplatky za prievoz

Zatiaľ čo obec Milochov ležala na jednej strane Váhu, na druhej strane ležali najúrodnejšie polia. Kompu využívali iba obyvatelia obce Milochov, väčšinou však platili naturáliami. Inak prievozníci vyberali poplatky od ľudí, ktorí kompu využívali na bežný prevoz. Z týchto výnosov však nezbohatli, pretože boli malé a prevádzka kompy bola dosť vysoká.

Pre lepší obraz, ročné náklady na prevádzku boli 2.400 korún, pri väčších poruchách sa opravy vyšplhali na 10 až 15.000 korún. V roku 1928 stála oprava kompy 12.000 korún. Kompa bola často poškodená vplyvom povodní.

Kompa Považské Podhradie

Kompa v Považskom Podhradí patrila veľkostatku Popperovcov v Bytči, neskôr mala viacerých vlastníkov, ktorí sa spoločne starali o jej prevádzku, aby vôbec mohla fungovať.

Stála na otvorenom priestranstve na pravej strane rieky Váh asi 140 metrov od viciálnej cesty vedúcej z Považskej Bystrice do Papradna a bola vystavená rôznym nebezpečenstvám, ako napríklad silnému prúdu vody či ľadovým prívalom, ktoré ju mohli poškodiť. Ku kompe viedla súkromná poľná cesta a drevený, asi 16 m dlhý a 4.30 metra široký, most. Fungovala od 21. marca do 1. októbra v lete od 5.00 hod. do 22.00 hod. a v zime od 8.00 hod. do 21.00 hod.

Konštrukcia kompy

Kompa pozostávala z dvoch hajov dlhých 15 metrov, 2 m širokých, vrchná prievozná plocha bola v rozmere 8 x x6 m a únosnosť kompy asi 80 až 100 q.

Poplatky za prievoz

Za prevoz kompy v Považskom Podhradí boli stanovené poplatky nasledovne:

1. Prevoz jednej osoby 20 halierov
2. Prevoz jednej osoby s batožinou 20 halierov
3. Prevoz jednej ovce, ošípanej alebo kozy 10 halierov
4. Prevoz malého rožného dobytka (1ks) 20 halierov
5. Prevoz ťažkého rožného dobytka 30 halierov
6. Prevoz koňa (1 ks) bez záprahu 40 halierov
7. Prevoz koňa (1 ks) s ľahko naloženým záprahom 1.00 koruna
8. Prevoz naloženého záprahu s jedným koňom 1.50 koruny
9. Prevoz naloženého záprahu s dvomi koňmi 2.00 koruny
10. Prevoz prázdnej „zápraže“ s dvomi koňmi 2.00 koruny
11. Prevoz osobného automobilu 1.50 koruny
12. Prevoz prázdneho nákladného automobilu 10.00 korún
13. Prevoz plného nákladného automobilu 30.00 korún
14. Prevoz prázdneho voza 10.00 korún
15. Prevoz plného voza s nábytkom 30.00 korún
16. Prevoz mláťačky 30.00 korún

Poplatky sa samozrejme časom menili. Vyššie uvedený cenník je zo 17. apríla 1925. Ceny za prievoz sa menili napríklad v roku 1938 kedy sa napríklad prievoz osoby zdvihol o 10 halierov, prievoz osoby s batožinou o 16 halierov a prievoz ovce, ošípanej a kozy o 10 halierov. Dôvodom zvyšovania cien bolo postavenie mosta M. R. Štefánika a tak zníženie počtu cestujúcich na minimum. Výdavky na udržiavanie kompy sa však vôbec nezmenili.

Kompa Podhradie vo filme

Zdroje:

1./ LEČKO, J.: Kronika obce Orlové, s. 82.
2./ ŠA BY, pob. PB, Obvodný notársky úrad v Považskej Bystrici. Kompy, lodné mosty, mýtne práva – evidencia. Kr. č. 16. Spis č. 1095/1943.
3./ MV SR Štátny archív v Bytči, pobočka ŠA v Považskej Bystrici. Fond: Okresný úrad (OU). Taxy a poplatky na kompách a prievozoch cez rieku Váh. Spis č. 6548/1923.
4./ MV SR Štátny archív v Bytči, pobočka ŠA v Považskej Bystrici. Fond: Okresný úrad (OU). Kompy a prievozy. Spis č. 1635/1931.
5./ MV SR Štátny archív v Bytči, pobočka ŠA v Považskej Bystrici. Fond: Okresný úrad (OU). Kompy a prievozy. Spis č. 6883/1940
6./ MV SR Štátny archív v Bytči, pobočka ŠA v Považskej Bystrici. Fond: Okresný úrad (OU). Kompy a prievozy. Spis č. 433/39. List zo dňa 18. mája 1939.
7./ MV SR ŠA Bytča, pobočka ŠA Považská Bystrica: Obecný notársky úrad Považská Bystrica, rok 1945. Kr. č. 7. Kompa cez Váh namiesto zničeného mosta.

Ak vás téma zaujala, viac sa môžete dočítať v IV. Zborníku vlastivedného múzea v Považskej Bystrici z roku 2017, strana 48, Kompy na Váhu od pani Anny Šujanskej.

Scroll to Top